Mamy 50 koszulek z limitowanej edycji, przygotowanej specjalnie na rajd Turkmen Desert Race 2018.
➡️ Co zrobić aby otrzymać koszulkę?
Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym https://sklep.nac.com.pl/ , w polu „Dodatkowe uwagi”, należy wpisać hasło:
➡️KOSZULKA
oraz poniższą treść:
➡️Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Promocji „Turkmen Desert Race – koszulka”, akceptuję jego treść i nie wnoszę w tym zakresie żadnych uwag.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach i zakresie związanym z uczestnictwem w Promocji „Turkmen Desert Race – koszulka.

‼️ Chcąc skorzystać z promocji, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem i zasadami promocji.

 

Regulamin promocji „Turkmen Desert Race – koszulka” dla klientów NAC Spółka z o.o. z siedzibą w Raszynie

1. Organizator
Organizatorem Promocji „Turkmen Desert Race – koszulka” jest – NAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie, przy Alei Krakowskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000137349, zwana dalej Organizatorem.

2. Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „Produkcie NAC” – należy przez to rozumieć każdy produkt Organizatora oznaczony
znakiem towarowym NAC, zakupiony przez Uczestnika za pośrednictwem oficjalnej
strony internetowej Organizatora – pod adresem www.nac.com.pl;
2. „Uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w Promocji „Turkmen
Desert Race – koszulka”;
3. „Promocji” – należy przez to rozumieć Promocję „Turkmen Desert Race – koszulka”;
4. „Hasło” – należy przez to rozumieć hasło zamieszczone przez Organizatora na jego
oficjalnym koncie na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/NAC-147228691958512/ , uprawniające Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji;
5. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin dot. Promocji.

3. Przedmiot Promocji „Turkmen Desert Race – koszulka”
Dla Uczestników Promocji oferuje się możliwość otrzymania koszulki typu T-shirt przy dokonaniu zakupu Produktu NAC w sklepie internetowym NAC Sp. z o. o. za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Organizatora, znajdującym się pod adresem www.nac.com.pl. za kwotę w minimalnej wysokości 200 zł brutto na warunkach wskazanych w Regulaminie, do wyczerpania zapasu koszulek.

4. Wgląd w Regulamin
1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora. Ponadto treść Regulaminu udostępniona została na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.nac.com.pl oraz na oficjalnym profilu Organizator na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/NAC-147228691958512/ przez czas trwania Promocji.
2. Każdy Uczestnik jest zobligowany do zapoznania się z Regulaminem i zasadami Promocji przed przystąpieniem do Promocji. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli Uczestnik nie zapozna się z treścią Regulaminu na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.nac.com.pl albo na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook, w przypadku, kiedy nie zastosuje się on do jego postanowień.
3. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków Promocji oraz Regulaminu.

5. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Promocja skierowana jest do wszystkich nabywców Produktów NAC, którzy spełnią warunki przewidziane w Regulaminie.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni łącznie następujące warunki:
a. dokona zakupu Produktu NAC za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem www.nac.com.pl w terminie od dnia 11 września 2018 r. do wyczerpania liczby koszulek objętych Promocją,
b. dokona zgłoszenia do udziału w Promocji tj. po zapoznaniu się z Regulaminem, wpisze podczas dokonywania zakupu Produktu na oficjalnej stronie internetowej Organizatora w polu „ Dodatkowe uwagi” Hasło.
3. Koszulka w ramach Promocji zostanie wysłana do Uczestnika pocztą kurierską, na koszt Organizatora, na podany przez Uczestnika adres nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu.
4. O wzięciu udziału w Promocji, decyduje kolejność złożenia zamówienia.
5. Liczba koszulek w Promocji jest ograniczona do 50 sztuk.

6. Terminy Promocji „Turkmen Desert Race – koszulka”
Promocja „Turkmen Desert Race – koszulka” trwa od 11 września 2018 r. do wyczerpania liczby koszulek objętych Promocją.

7. Ochrona danych osobowych Uczestników
1. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator informuje, że jest jedynym Administratorem danych osobowych.
2. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji.3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania.
4. Każdy Uczestnik w chwili wpisania Kodu promocyjnego, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie objętym Promocją.

8. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Promocji „Turkmen Desert Race – koszulka” oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone Regulaminem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji „Turkmen Desert Race – koszulka”. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną udostępnione na stronie oficjalnej stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook.
3. Promocja nie jest sponsorowana, ani w żaden sposób wspierana przez serwis Facebook.
4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Promocji, tj. udzielaniem informacji na temat Promocji, oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
5. Promocja nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Raszyn, dnia 11 września 2018 r.

Regulamin zatwierdził zarząd NAC Sp. z o.o. Al. Krakowska 39 05-090 Raszyn